Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych

 1. HOPI GLOBAL SOLUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 29A/917, 01-234 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000999128, o kapitale zakładowym w wysokości 400 000,00 złotych (w pełni opłacony); REGON: 523505838, NIP: 5273025378, email: hr@hopipl.pl (zw. dalej jako Administrator Danych Osobowych) jest administratorem danych osobowych osób korzystających z usług naszej firmy (zwanych dalej Klientami).
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres email: hr@hopipl.pl, lub w formie pisemnej na adres lub w formie pisemnej na adres HOPI GLOBAL SOLUTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 29A/917, 01-234 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji usług i umów zawartych na rzecz osób których dane dotyczą. Podstawą przetwarzania danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
  2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, które stanowią prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych Osobowych.
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku ewentualnego wyrażenia zgody na otrzymywanie newsletteru lub informacji handlowych/marketingowych
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w punkcie poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Umowy, w związku z czym w razie korzystania z usług Administratora Danych są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikujące (imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej NIP w przypadku przedsiębiorców), dane adresowe, tj. adres zamieszkania/prowadzenia działalności (dot. Przedsiębiorców, będących kontrahentami Administratora Danych), dane kontaktowe (adres email, numer telefonu).
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług na Państwa rzecz. Po ich wykonaniu dane osobowe są przechowywane wyłącznie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego (przechowywanie faktur – 5 lat licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku). Ponadto po zakończeniu umowy zawartej z Administratorem, dane osobowe klienta/kontrahenta przechowywane są przez okres przewidziany dla przedawnienia roszczeń.
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych powierzył do przetwarzania dane osobowe swoich klientów firmie świadczącej obsługę kadrowo-księgową oraz dostawcom systemów teleinformatycznych, a także hostingodawcy.
 8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu w rozumieniu RODO przez Administratora Danych Osobowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji.
 9. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo do:
  1. do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
  2. dostępu do swoich danych osobowych,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
  8. niepodlegania profilowaniu,
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) Dane adresowe UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 10. Szczegółowy zakres, zasady i warunki realizacji w/w. praw określają przepisy art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 i 77 RODO. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa powyżej,proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: hr@hopipl.pl lub skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
 11. Administrator Danych Osobowych informuje ponadto, że powołał o Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Karol Zaczek +791083441, email: karol.zaczek@regido.pl.